AVÍS LEGAL

Identificació del titular

PASCUALA AGUDO MAGANEZ amb domicili social situat al AV PAU CASALS, 68. 08192- SANT QUIRZE DEL VALLES (BARCELONA) i amb CIF 33894791-J.

Condicions d'us

Mitjançant la web www.ambes-bcn.es es facilita l’accés al Portal web per oferir als Usuaris l’accés general a la informació, activitats, productes i serveis que l’esmentada entitat ofereix. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web atribueix al navegant la condició d'Usuari del lloc, la qual cosa implica l’acceptació del present Avís Legal. Per això, PASCUALA AGUDO MAGANEZ recomana a l’Usuari llegir-lo cada cop que accedeixi al Lloc web.

L’Usuari es compromet a no utilitzar cap dels continguts que PASCUALA AGUDO MAGANEZ posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús d’acord amb les presents condicions; i respondrà davant de PASCUALA AGUDO MAGANEZ i/o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que es pogués causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Qui fa servir aquest lloc web, ho fa sota la seva responsabilitat. PASCUALA AGUDO MAGANEZ es reserva el dret a interrompre l’accés al seu Lloc web, a serveis i continguts del Portal, de manera temporal o definitiva, quan així ho consideri convenient i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. PASCUALA AGUDO MAGANEZ es reserva el dret a alterar, en tot moment i sense avís previ, la configuració, la presentació o el disseny de la seva web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions d'ús exposades en aquest Avís Legal.

Política de privacitat i protecció de dades

Totes les dades de caràcter personal que siguin facilitades per l’Usuari a través del correu electrònic es tractaran amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. De manera expressa, l'Usuari queda informat que les dades seran incorporades a fitxers existents a PASCUALA AGUDO MAGANEZ i que té dret d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició de les mateixes, i que pot exercitar tals drets enviant per escrit una sol·licitud a l'adreça de PASCUALA AGUDO MAGANEZ , en la qual consti el fitxer o fitxers a consultar. Mitjançant l'enviament d'un correu electrònic per part de l'Usuari, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. Les dades que es facilitin s’utilitzaran per a fins comercials, sent els destinataris els serveis administratius, comercials i tècnics de PASCUALA AGUDO MAGANEZ adoptarà les mesures que calguin per evitar l’alteració, tractament, pèrdua o accés no autoritzat de les dades de caràcter personal, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, en nom del compliment de la seva obligació de secret i del deure de guarda de les mateixes.

Igualment, PASCUALA AGUDO MAGANEZ queda autoritzada per enviar a l’Usuari informacions comercials i tècniques dels seus productes. En cas de comunicacions comercials i tècniques enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’Usuari ens dóna el seu consentiment per a l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.

Responsabilitat

PASCUALA AGUDO MAGANEZ no es responsabilitza de la mala utilització que facin els Usuaris d’Internet dels continguts de la pàgina web, sent l’Usuari l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer. De la mateixa manera, rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per PASCUALA AGUDO MAGANEZ o no publicada amb el seu nom. PASCUALA AGUDO MAGANEZ no es farà responsable d’interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de PASCUALA AGUDO MAGANEZ , i/o degut a una actuació dolosa o culpable de l’Usuari i/o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l'article 1105 del Codi Civil, s’entendran per causes de força major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de PASCUALA AGUDO MAGANEZ , com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac de Hackers, o tercers especialitzats, a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que PASCUALA AGUDO MAGANEZ hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En tot cas, independentment de la causa, PASCUALA AGUDO MAGANEZ no assumirà cap responsabilitat per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. PASCUALA AGUDO MAGANEZ tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del Lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixosPASCUALA AGUDO MAGANEZ no es fa responsable de possibles danys i perjudicis que es puguin derivar en els equips dels Usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’Usuari a causa de la navegació en el Lloc web, o per qualsevol altre dany derivat d’aquesta navegació. PASCUALA AGUDO MAGANEZ no es fa responsable de la veracitat, falta d’utilitat o adequació per a un ús específic d’aquest Lloc web ni dels continguts; de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol retard, falta de lliurament, lliurament incorrecte dels productes exposats o interrupció del servei; de l’exactitud, qualitat o naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus continguts. En qualsevol cas, la informació proporcionada en aquest Lloc web es dirigeix a complementar i no a reemplaçar l’assessorament que en tot cas s’ha d’obtenir directament de professionals competents.

Jurisdicció i llei aplicable

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten la submissió expressa als jutjats del domicili fiscal de PASCUALA AGUDO MAGANEZ (Espanya) i la legislació estatal i autonòmica corresponent.